SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI PROGRESS SHOP, S. R. O.

V prípade, že ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré v súvislosti s GDPR (Náriadenie o ochrane osobných údajov) máte.

 

Kto je správca?

Sme spoločnosť Progress Shop, s. r. o., IČO 51124483, so sídlom Barošova 310/40, Ilava – Klobušice, 019 01, zapísaná na Okresnom súde Trenčín, oddiel:  Sro, vložka č. 35364/R, ktorá prevádzkuje webové stránky progress-shop.sk a progressculture.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, počas akej doby a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

V prípade, že sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom na progressculture@gmail.com

Vyhlasujeme

Vyhlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udelenia súhlasu, že plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov a že Vám umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami z nasledujúcich dôvodov:

  • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu – fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napríklad zaslanie informačných e-bookov, dodanie zásielky z e-shopu, prípadne dodanie iného tovaru
  • Vedenie účtovníctva – ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme mohli vyhovieť zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
  • Marketing – Vaše osobné údaje (meno, e-mail), na čo klikáte v e-maily a kedy e-mail najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných zdelení. Ak ste našim zákazníkom, robíme to na základe oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newslettery iba na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V prípade, že narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, radi Vám jeho prácu v e-maily odporučíme. V oboch prípadoch môžete súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu na konci každého e-mailu (kliknutím na tlačidlo „unsubscribe“).
  • Fotografie a video záznamy z prednášok a seminárov – na niektorých našich živých akciách (prednášky, semináre, školenia…) zhotovujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Tento materiál používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. U týchto materiálov nikdy nenájdete meno účastníka, jedine ak sa jedná o referenciu a to na základe súhlasu. V prípade, že by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Kompletné informácie o cookies nájdete na tomto odkaze.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime je, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné a aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

 

Odovzdávanie údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Väčšinu spracovateľských operácii zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácii, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácii spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to nasledovní poskytovatelia: Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics, MailChimp – e-mailová služba, Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.  – kuriérska služba. Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovávateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade však pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

  

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva. Pokiaľ nebudete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu progressculture@gmail.com. Máte právo na informácie, ktoré je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Máte právo na prístup, vďaka ktorému nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, ako sú Vaše osobné údaje spracované a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo zistíte, že Vaše údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť v prípade, že máte dojem, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že uskutočňujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodného zdelenia). Právo na výmaz Vám umožňuje požiadať o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov zo svojho systému a zo systému ďalších partnerských spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napríklad, že musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky tieto údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail. Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa prostredníctvom svojej sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najskôr o tomto podozrení budete informovať nás, aby sme Vám vedeli vyhovieť a prípadné pochybenie napraviť. E-maily s inšpiráciou, článkami, produktmi, zľava a službami Vám zasielame na základe Vášho oprávneného záujmu (ak ste náš zákazník) alebo na základe Vášho súhlasu (ak nie ste náš zákazník). V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odkaz „unsubscribe“ na konci každého e-mailu.

  

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnym tretím stranám. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1. mája 2018.